terça-feira, 8 de novembro de 2011

TERMOS EM CHINÊS

1   yī    一        6  liù          11  shíyī  十一
2   èr           7  qī            12  shíèr  十二
3   sān         8  bā           19  shíjiǔ  十九
4   sì    四        9  jiǔ           20  èrshí  二十
5   wǔ          10 shí         30  sānshí  三十

40   sìshí     四十                 90   jiǔshí    九十
99   jiǔshíjiǔ  九十九          100  yībǎi   一百


中国      Zhōngguó     Nação Chinesa/País Chinês/China
     Gōngfū        Habilidade
           Wǔshù          Arte Marcial/Método Militar
           Guóshù         Arte Nacional
套路       Tàolù          Seqüência de Movimentos
散打            sǎndǎ         Luta Livre
散手            Sǎnshǒu         Mãos Livre
基本功   jĭbĕngōng      Exercícios Básicos, Mérito Fundamental

Professor Alessandro

Nenhum comentário:

Postar um comentário